Ensar Çaray

Ensar Çaray

Mail: [email protected]

Trafik Kazası Halinde Kazazedelerin Hakları

Trafik Kazası Halinde Kazazedelerin Hakları

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 3. Maddesi’ne göre trafik kazası “Karayolları üzerinde bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma ve zararla sonuçlanmış olaydır.”

Ülkemizde her gün yaklaşık 600 ve her saat 25 trafik kazası olmakta günde maalesef 5-20 kişi vefat etmekte, 200 kişi yaralanmakta ve birçok araçta maddi hasarlar meydana gelmektedir.

Trafik kazaları hem cezai yönden hem de tazminat yönünden birçok uyuşmazlığa konu olabilmektedir.

Kazazedelerin kaza sonrası hakları nelerdir ?

Karayolları Trafik Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Borçlar Kanunu bu konuda ağır yaptırımlar öngörse de bu yaptırımların hiçbiri trafik kazalarının önüne geçememekte ve maalesef binlerce kişi maddi ve manevi ciddi zararlara uğramaktadır. İşte burada bu tür kazalar sonucu oluşan maddi ve manevi zararların tazmini önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır.

Bu husus Karayolları Trafik Kanunu’nun 91 ‘inci maddesinde düzenlenmiş, sürücünün üçüncü kişilere verdiği zararları karşılamak amacıyla halk arasında herkes tarafından Trafik Sigortası olarak bilinen Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası adı altında zorunlu bir sigorta kavramı oluşturulmuştur.

Tazminattan sorumlu kişiler kimlerdir ?

Kazayı yapan şoför, araç ruhsat sahibi, (işleteni) tazminattan birlikte (müteselsilen,sınırsız) sorumludur. Yine aynı şekilde sigorta şirketi de limitleri dahilinde maddi tazminattan sorumludur.

 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre sigortalıya düşen hukuki sorumluluk çerçevesinde, sigortalının motorlu aracın işletilmesi sırasında, üçüncü şahısların ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, Zorunlu Mali Sigorta poliçesinde tanımlanan ve mevzuatta içeriği belirlenen üçüncü şahısların tazminat taleplerini, Sigortacı kaza tarihi itibariyle geçerli zorunlu sigorta limitleridahilinde karşılamakla yükümlüdür.

Sigorta şirketleri, hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin tespit tutanağını veya bilirkişi raporunu, sigortacının merkez veya kuruluşlarından birine ilettiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamak, zorunlu mali sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarlar dahilinde hak sahibine ödeme yapmak zorundadırlar. Ancak verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması hâlinde zarar görenin dava açma hakkı bulunmaktadır.

Zorunlu Trafik Sigortalarında üç ayrı bölüm ve tazminat türü vardır. Her biri ayrı miktarları içerir. Bunlar ölüm veya yaralanma nedeniyle maddi tazminat, tedavi giderleri ve hasar tazminatıdır.

Sigorta şirketlerinin gidermekle yükümlü olduğu zarar türleri;

- Maddi Tazminat: Ölümlerde; ölen kişinin bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin maddi zararları ve Cenaze giderleri,

-Yaralanmalarda: Sürekli iş göremezlik, Geçici iş göremezlik zararları 

- Tedavi giderleri:  Doğrudan tedavi ile ilgili hastane, doktor, ameliyat ve bunlarla ilgili her türlü giderler,özel bakım, beslenme, tedavi için yol ve barınma giderleri, Tedavi sonrası her türlü iyileştirme giderleri, fizik tedavi ile protez ve benzeri giderler tedavi tazminatı kapsamındadır.

- Maddi hasarlar: Araç hasarı, değer kaybı zararları

Sigorta şirketi, Karayolları Trafik Kanunu’na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin etmekle yükümlüdür. Sigortacının önereceği tazminat tutarını yeterli bulmayan hak sahipleri anlaşma ile ödemeyi kabul edebilecekleri gibi dava yoluyla da hak talebinde bulunabilirler. Eğer ödemeyi kabul etmişler ancak sonradan miktarın yetersiz olduğunu fark etmişlerse, 2 yıl içinde anlaşmanın iptalini ve eksik ödemenin tamamlanmasını DAVA YOLUYLAisteyebilirler.

Sigortalının sorumlu olduğu araç kazalarında değer kaybı, talep edilmesi halinde ilgili branşta ruhsat sahibi sigorta eksperleri tarafından tespit edilerek tespit edilen bedel üzerinden ödeme yapılır.(Hazine müsteşarlığının belirlediği sigorta genel şartlarına göre kilometre esas alınarak araç değer kaybı hesaplanmaktadır. Bu hesaba göre 165.000 km'yi geçse dahi değer kaybı sıfır (0) olarak çıkmaktadır.)

Trafik kazası sonucu yaralanma sonrası “kalıcı engel” durumu ortaya çıkmışsa, yetkili Sağlık Kurullarından birinden sakatlık oranını belirleyen bir rapor alınması gerekmektedir. Üçüncü kişinin sürekli sakatlık oranının belirlenmesinden sonra ortaya çıkan bakıcı giderleri bu teminat limitleri ile sınırlı olmak koşuluyla sürekli sakatlığı dolayısıyla ileride ekonomik olarak uğrayacağı maddi zararları mevzuattaki esaslar çerçevesinde sürekli sakatlık teminatı kapsamında değerlendirilerek karşılanır.

Ölümlü trafik kazası neticesinde vefat edenin yakınlarının, ölüm nedeniyle yaşadığı üzüntü ve ıstırabın bir parça da olsa tatmin edilebilmesi amacıyla kanunda manevi tazminat da ödenmesi gerektiğini belirtilmiştir.

Örnek vermek gerekirse sakat kalmış kazazede şartları sağlaması halinde hem sakatlık tazminatı, hem bakıcı gideri tazminatı hem de koltuk ferdi kaza sigortası tazminatı olmak üzere yüksek tazminatlar alabilecektir.

 

Facebook Yorum

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar